Privacyverklaring Copaco Nederland B.V.

Copaco Nederland B.V. streeft ernaar de privacy van de gebruikers van haar websites te beschermen. Lees deze privacyverklaring zorgvuldig en volledig door voordat u de websites gebruikt.

1. Definities

Toepasselijke privacywetgeving: Toepasselijke privacywetgeving, waaronder de algemene verordening inzake gegevensbescherming (hierna: GDPR), deUitvoeringswet AVG en elke andere toepasselijke wet of regeling met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.
Contract: De overeenkomst tussen een klant en Copaco of een derde partij voor de aankoop en levering van producten.
Controleur: De natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of het andere orgaan die of dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens bepaalt.
Copaco Copaco Nederland B.V.
Hoevenweg 21

5652 AW Eindhoven

Deze privacyverklaring is ook van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Copaco N.V. en op deze verwerking door dochterondernemingen in Nederland, België en Frankrijk.

Persoonlijke gegevens: Persoonsgegevens zijn alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon die door Copaco wordt verwerkt.
Privacyverklaring Deze privacyverklaring.
Verwerking: Een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procédés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, bewaren, aanpassen of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, beperken, wissen of vernietigen van gegevens.
Verwerker: De persoon die namens de Verantwoordelijke voor de verwerking persoonsgegevens verwerkt, zonder dat deze rechtstreeks onder zijn gezag staat.
Bezoeker van de website: De persoon die de websites van Copaco gebruikt.
Website: Alle websites van Copaco.

2. 2. Reikwijdte van de privacyverklaring

2.1. Deze Privacyverklaring is van toepassing op elk gebruik van de Website en regelt de verwerking van Persoonsgegevens via de Website.

2.2. De Website kan verwijzingen bevatten naar websites van derden (bijvoorbeeld hyperlinks, banners of knoppen). Copaco is niet verantwoordelijk voor de naleving van de toepasselijke privacywetgeving door deze derden.

3. 3. Verwerking van persoonsgegevens

3.1. Copaco kan uw Persoonsgegevens uit verschillende bronnen verzamelen, zoals:

rechtstreeks van u, van andere gebruikers, van wederverkopers en distributeurs, van onze leveranciers, van onze serviceproviders, van externe informatieverstrekkers, van onze dochterondernemingen en via de werking van de Website.

3.2. Copaco kan de volgende persoonsgegevens verzamelen:

- Naam en adresgegevens

- Informatie over de bestelling (aankoopinformatie en geschiedenis)

- e-mailadres

- Gebruikersnaam en wachtwoord

- IP-adres

- Betalingsgegevens

- Telefoonnummer

- Locatiedetails

- MAC-adres

- Curriculum Vitae (bij sollicitaties)

- Een combinatie van uw gebruikersnaam en wachtwoord, gebruikt om toegang te krijgen tot onze website

- Andere informatie door u verstrekt via ons contactformulier.

3.3. Copaco zal de Persoonsgegevens alleen verwerken in overeenstemming met de geldende privacywetgeving.

3.4. Copaco zal uw Persoonsgegevens alleen gebruiken zoals beschreven in dit Privacy Statement.

4. 4. Doelstellingen en rechtsgronden voor de verwerking

4.1. Copaco verzamelt en verwerkt uw Persoonsgegevens uitsluitend voor de hieronder genoemde doeleinden:

a. Uitvoering van een contract: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van het contract met u. Wanneer u een bestelling plaatst, worden uw Persoonsgegevens door Copaco verwerkt ten behoeve van de uitvoering van het Contract. Dit omvat het verwerken van bestellingen en het afhandelen van betalingen, het leveren van producten en het innen van openstaande vorderingen. Er worden geen Persoonsgegevens verwerkt anders dan strikt noodzakelijk voor de uitvoering van het Contract (artikel 6 lid 1(b)GDPR).

b. Communicatie: Uw Persoonlijke Gegevens worden gebruikt om met u te communiceren over uw bestelling en om u te informeren over zaken die belangrijk zijn voor uw account en/of gebruik van de Website en de afhandeling van eventuele klachten. Indien u een account aanmaakt op de Website, zullen wij de Persoonsgegevens bewaren zodat u deze niet telkens opnieuw hoeft in te voeren. Deze Verwerking van Persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een Overeenkomst (artikel 6(1)(b) GDPR) en/of voor doeleinden van een rechtmatig belang van Copaco, te weten het uitvoeren van haar reguliere werkzaamheden (artikel 6(1)(f) GDPR).

c. Marketingdoeleinden: Uw Persoonsgegevens kunnen worden gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief van Copaco, indien u zich daarvoor heeft aangemeld. Om u via e-mail te benaderen voor marketingdoeleinden van Copaco vraagt Copaco altijd vooraf toestemming, tenzij het gaat om aanbiedingen over producten die vergelijkbaar zijn met de door u bestelde producten. U heeft altijd de mogelijkheid om u af te melden voor mailings. Deze verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op toestemming (artikel 6, lid 1, onder a) GDPR) of is noodzakelijk voor Copaco voor het uitvoeren van marketingactiviteiten (artikel 6, lid 1, onder f) GDPR).

d. Klantenservice: Indien u gebruik maakt van de klantenservice van Copaco, kunnen uw Persoonsgegevens worden gebruikt om u te voorzien van klantenservice. Deze Verwerking van uw Persoonsgegevens is noodzakelijk voor het doel van het rechtmatige belang van Copaco (artikel 6, lid 1, onder f), GDPR).

e. Opleidingen en evenementen: Uw Persoonsgegevens worden gebruikt als u zich heeft aangemeld voor deelname aan trainingen of evenementen die worden georganiseerd door Copaco of door Copaco ingeschakelde derden. Deze Verwerking van Persoonsgegevens is gebaseerd op toestemming (artikel 6 lid 1(a) GDPR) of is voor Copaco noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die u met Copaco heeft voor het volgen van een training of het deelnemen aan een evenement (artikel 6 lid 1(a) GDPR).

f. HR-activiteiten: Uw Persoonsgegevens kunnen worden verwerkt als u reageert op een vacature. Deze gegevens worden ook gebruikt voor communicatiedoeleinden over (lopende) sollicitaties. Deze Verwerking van uw Persoonsgegevens is noodzakelijk voor de doeleinden van het rechtmatige belang van Copaco (artikel 6 lid 1 sub f. GDPR).

5. 5. Verwerking van persoonsgegevens door derden

5.1. Copaco maakt uw Persoonsgegevens alleen bekend aan derden, nadat zij met deze derden afspraken heeft gemaakt over de verwerking van de Persoonsgegevens. Op deze wijze zorgt Copaco ervoor dat de Verwerkers passende technische maatregelen nemen, de Persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en de rechten van de gebruikers van de Website waarborgen.

5.2. Copaco kan uw Persoonsgegevens delen met zijn dochterondernemingen. Copaco kan uw Persoonsgegevens ook delen met andere bedrijfsonderdelen die ook producten of diensten aanbieden onder het merk Copaco of een van onze andere merken, alsmede met leveranciers en verkopers, wederverkopers, kredietverzekeraars, banken/betalingsdienstaanbieders en vervoerders. Onze dochterondernemingen en business units zullen uw Persoonsgegevens gebruiken op een wijze die in overeenstemming is met deze Privacyverklaring.

5.3. 5.3. Solliciteren op vacatures via LinkedIn of Inderdaad:

5.3.1. 5.3.1. Toepassen vanuit uw LinkedIn-account:

Als u het druk heeft en razendsnel wilt solliciteren, kunt u dat binnen 10 seconden doen. Als u op de knop "via LinkedIn solliciteren" drukt, geeft u LinkedIn toestemming om uw gegevens naar ons toe te sturen. De invoervelden worden dan direct ingevuld, met uitzondering van uw telefoonnummer. LinkedIn stuurt ons echter meer! En het is belangrijk dat u dat weet. Uw foto, uw kop, uw samenvatting van uw profiel worden gedeeld. In plaats van uw CV stuurt LinkedIn ons een PDF van bijna uw volledige LinkedIn-account (meer bepaald: locatie, vaardigheden, ervaring en opleiding). LinkedIn stuurt ook de URL van uw LinkedIn-account. Heel handig en "mee", maar als u meer controle wilt over wat u met ons deelt, kunt u beter op de gebruikelijke manier solliciteren. Dat kost je maximaal 1 minuut.

5.3.2. 5.3.2. Aanvragen vanuit uw Indeed-account:

Als u het druk heeft en razendsnel wilt solliciteren, kunt u dat binnen 10 seconden doen. Als u op de knop "aanvragen via Inderdaad" drukt, geeft u Inderdaad toestemming om uw gegevens naar ons te sturen. De invoervelden worden dan onmiddellijk ingevuld, met uitzondering van uw telefoonnummer. Inderdaad stuurt ons echter meer! En het is belangrijk dat u dat weet. Uw foto, uw huidige functie en CV worden gedeeld. Handig, maar als u meer controle wilt over wat u met ons deelt, kunt u beter op de gebruikelijke manier solliciteren. Dat kost je maximaal 1 minuut.

6. 6. Beveiliging

6.1. Copaco neemt passende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen om uw Persoonsgegevens te beschermen en om misbruik, verlies of wijziging ervan te voorkomen.6.2. Copaco bewaart uw Persoonsgegevens op servers in de Europese Economische Ruimte (EER). Indien en voor zover Copaco Persoonsgegevens opslaat bij partijen in landen die geen adequaat beschermingsniveau hebben, komt het met deze partijen standaardbepalingen voor gegevensbescherming overeen zoals vastgesteld door de Europese Commissie. Een exemplaar van de overeengekomen standaardbepalingen is op aanvraag verkrijgbaar bij: compliance@copaco.com.

7. 7. Bewaartermijnen

7.1. Copaco bewaart uw Persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij de Persoonsgegevens verzamelt of, indien van toepassing, voor de minimale fiscale bewaartermijn. Indien u vragen heeft over de bewaartermijnen, kunt u contact opnemen met de compliance officer van Copaco door een e-mail te sturen naar het volgende adres: compliance@copaco.com.

7.2. U kunt Copaco verzoeken uw Persoonsgegevens eerder te verwijderen. Als de Persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor Copaco ze heeft verzameld of anderszins heeft verwerkt, zal Copaco de Persoonsgegevens verwijderen.

8. 8. Cookies

8.1. Copaco maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat de Website goed functioneert.

8.2. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door de browser worden opgeslagen op de computer van de Bezoeker van de Website. Copaco gebruikt verschillende soorten cookies voor verschillende doeleinden.

Ø Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om de Website goed te laten functioneren, inclusief cookies die nodig zijn om een account aan te maken.

Ø Analytische cookies: Cookies die ervoor zorgen dat inzicht kan worden verkregen in hoe bezoekers van de website (delen van) de website gebruiken, zodat Copaco de website kan verbeteren en deze zo goed mogelijk aansluit bij wat bezoekers van de website interessant en belangrijk vinden. Copaco gebruikt de gegevens uit deze cookies niet om het gebruik van de Website op individueel niveau te onderzoeken, maar alleen op geaggregeerd niveau.

Ø Tracking cookies: Met deze cookies kunnen we terugkerende bezoekers van onze websites herkennen. Door het vergelijken van een anonieme, willekeurig gegenereerde identificatie houdt een tracking cookie bij waar gebruikers van onze websites vandaan komen, welke zoekmachine ze gebruiken, welke link ze aanklikken, welke trefwoorden ze gebruiken en waar ze zich bevinden bij het openen van de website. Door deze informatie te volgen kan Copaco de website verbeteren.

8.3. De lijst van alle gebruikte tracking en analytische cookies wordt beschreven in onze Cookieverklaring.

8.4. Voor zover de wet dit vereist, zal Copaco vooraf de ondubbelzinnige toestemming van de Bezoeker van de Website vragen via de cookie-pop-up. Voor functionele cookies die nodig zijn voor de goede werking van de website is geen voorafgaande schriftelijke toestemming van de websitebezoeker vereist.

8.5. Er kan een onderscheid worden gemaakt tussen cookies die per sessie worden gebruikt (die bij elk bezoek aan een website worden aangemaakt en die vervallen wanneer u de website verlaat) en cookies die gedurende een bepaalde periode (variërend van een paar uur tot een jaar of meer) op uw apparaat worden opgeslagen en niet worden verwijderd wanneer de browser wordt afgesloten. De software van Copaco is zo ontworpen dat deze cookies niet voor andere doeleinden kunnen worden gebruikt. Cookies tasten het systeem van de websitebezoeker niet aan en beschadigen de bestanden van de websitebezoeker niet.

8.6. Als u helemaal niet wilt dat er cookies op uw computer worden geplaatst, kunt u de browserinstellingen aanpassen, zodat u een waarschuwing krijgt voordat er cookies worden geplaatst. U kunt de instellingen ook zo aanpassen dat uw browser alle cookies weigert of alleen cookies van derden. U kunt ook de cookies die al op uw computer staan verwijderen. Raadpleeg de handleiding van uw browser om de instellingen aan te passen.

9. Uw rechten op het gebied van gegevensbescherming

Wij willen u erop wijzen dat u de volgende rechten heeft:

a. Indien u uw Persoonsgegevens wilt inzien, corrigeren, bijwerken of verwijderen, kunt u dit te allen tijde aanvragen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens onderaan deze tekst;

b. Daarnaast kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens, ons vragen de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken of de overdracht van uw Persoonsgegevens te verzoeken. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens onderaan deze tekst;

c. U hebt het recht om u op elk moment uit te schrijven voor marketingcommunicatie. U kunt dit recht uitoefenen door te klikken op de uitschrijvingslink of de opt-out-link in de marketingmails die wij u sturen. Als u zich wilt afmelden voor andere marketingformulieren (zoals postmarketing of telemarketing) kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens onderaan deze tekst;

d. Indien wij uw persoonsgegevens met uw toestemming hebben verzameld en verwerkt, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die wij vóór uw intrekking hebben uitgevoerd. Het heeft ook geen invloed op de verwerking van uw Persoonsgegevens die wordt uitgevoerd op wettelijke gronden voor verwerking anders dan toestemming;

e. U heeft het recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsinstantie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Belgische autoriteit voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Wij reageren op alle verzoeken die wij ontvangen van personen die hun rechten op het gebied van gegevensbescherming onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming willen uitoefenen.

10. 10. Overige bepalingen

10.1. Copaco heeft te allen tijde het recht om uw account te verwijderen zonder voorafgaande kennisgeving. Copaco is u in dat geval geen enkele vergoeding verschuldigd vanwege de beëindiging van het account.

10.2. Copaco behoudt zich het recht voor om dit Privacy Statement regelmatig te wijzigen. Het is uw verantwoordelijkheid om de toepasselijke voorwaarden regelmatig te herzien. Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd en herzien op 16 juli 2020.

10.3. Indien een bepaling uit deze Privacyverklaring in strijd is met de wet, zal deze worden vervangen door een bepaling van dezelfde strekking die de oorspronkelijke bedoeling van de bepaling weergeeft, dit alles voor zover wettelijk toegestaan. In dat geval blijven de overige bepalingen ongewijzigd van toepassing.

11. 12. Neem contact op met

Indien u vragen heeft over deze Privacyverklaring, de privacyprocedures van Copaco, de verzameling of het gebruik van uw Persoonsgegevens of indien u toegang wenst tot uw Persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier:

Copaco Nederland B.V.

t.a.v. de Compliance Officer

Hoevenweg 21

5652 AW Eindhoven

Of per e-mail: compliance@copaco.com.

Laatste herziening: 16 juli 2020